Om oss

Affärsidé

Vi utvecklar och marknadsför varumärken
baserade på intresset för destillerade drycker.

Värden byggs i varumärken. Vi utvecklar varumärken för att möta en specifik och definierad efterfrågan. Vi kan både utveckla nya varumärken och vidareutveckla befintliga varumärken.

Whisky är vår utgångspunkt och vårt huvudfokus men vi kan även utveckla och marknadsföra varumärken inom andra destillerade drycker.


Mål

En genomsnittlig årlig avkastning på eget kapital
som långsiktigt överstiger 15 %.

Soliditeten ska vara lägst 50 % för att begränsa risken.

Avkastningsmål måste sättas på lång sikt vid whiskytillverkning. Målet ska ändå styra verksamheten på kort sikt och hela tiden finnas med i investeringar, kalkyler, avtal och planer, både i Nordic Whisky Capital och i dotterbolag.


Strategi

  • Vi utvecklar och marknadsför i första hand varumärken som vi själva äger eller kontrollerar.

I andra hand marknadsför vi varumärken som vi inte äger eller kontrollerar.

  • Vi producerar i egen regi eller köper från andra producenter, beroende på vad som är mest ändamålsenligt.

Kvalitet, kontroll, kostnadseffektivitet och leveranssäkerhet styr från fall till fall.

  • Våra varumärken har en tydligt definierad marknadsposition.

Marknadspositionen bestäms utifrån vår kunskap om både produkt och marknad.

  • Vår verksamhet utgår från kunskap och kompetens.

Det vi gör ska ha sin grund i kunskap och kompetens inom alla relevanta områden. Vi ska hela tiden sträva efter att lära oss mer och efter att ha tillgång till den för oss bästa kompetensen.


Riktlinjer

  • Huvudfokus är att marknadsföra varumärken.

De varumärken som vi marknadsför är grunden. Andra verksamheter som vi driver kompletterar eller ger stöd till varumärkena.

  • All verksamhet ska drivas kostnadseffektivt.

Olika verksamheter kan ha olika kostnadsstruktur och olika kostnadsnivåer men all vår verksamhet ska ha fokus på kostnadseffektivitet utifrån sin förutsättning.

  • Ständig utveckling och förbättring.

Vi står aldrig stilla. Att lära av erfarenheter och vidareutveckla är hela tiden i fokus. Varumärken kan hela tiden utvecklas, produktion kan alltid förbättras och stödfunktioner kan effektiviseras. Grunden för vår framgång ligger i ständig utveckling och förbättring.

  • Bestämmande inflytande.

Vi kan både heläga eller deläga verksamheter men som huvudregel ska vi alltid ha ett bestämmande inflytande när vi deläger.

Nordic Whisky Capital AB | 556747-5412 | Sankt Eriksgatan 58, 112 34 Stockholm | Tel: 08-651 04 38 | info@nordicwhisky.se